top of page

Trötthet

Uppdaterat: 22 juli 2022


OBS: vid all anamnes är grunden alltid att låta patienten ostört formulera sin tanke, oro och önskan som föranledde att de tog kontakt (Larsen et al 2014). Alla patienter är inte ute efter differentialdiagnostik enligt nedan och därför ska patientens agenda tydliggöras innan du som vårdgivare börjar "beta av" dina punkter enl nedan. Hoppar du över patientens del och avbryter för tidigt så riskerar du att fokusera på fel sak och besöket blir då inte värdeskapande. Det är sällan "hela" checklistan nedan behöver tillämpas.


FRÅGA OM

- Vad tror patienten själv?

- OPQRST

- Oro?

- Önskan?

- Debut? (RF om nydebut)

- Sökt vård tidigare för detta? (RF om pat sällan söker vård)

- Utlösande faktorer?

- Typ av trötthet?

- Utmattning?

- Nedstämdhet?

- Sömnighet?

- Nedsatt kondition?

- Kontinuerlig eller episodisk?

- Varaktighet? Frekvens?

- Sömnlöshet? Kvalitet? Längd?

- Snarkning? Orolig sömn?

- Organsystem:

- Blödningar?

- Magtarmsymtom?

- Urinvägssymtom?

- Ledsvullnader?

- Dyspné?

- Bröstsmärta?

- Hjärtklappning?

- Aptitlöshet? Viktminskning (RF)

- Feber?

- Utlandsresor?

- Menstruationsförhållanden? Menorragi?

- Törst?

- Psykiskt:

- NI SKA SES PÅ?

- Mental trötth? Stresskänslig? Arbete/Familj?

- Panikattacker eller annan ångest?

- Nyligen genomgången viktig livshändelse?

- Alkohol? Substansbruk?

- Muskulära besvär? Smärta?UNDERSÖK

- Blodtryck

- Lymfadenopati (RF)

- Neuro: Fokala neurologiska tecken (RF)

- Pulm+Underben, halsvenstas, rassel (RF)

- Cor: Blåsljud? – endokardit?

- Tyroidea: Struma?

- Hud/MoS: blekhet munslemhinnor? (anemi?)

- Din "magkänsla"ÖVERVÄG LAB (om >4v)

- Hb, Glukos, CRP, Urinsticka

- Längd och vikt, BMI (övervikt?)

- SR (inflammatorisk sjukdom (RF))

- TSH (missar TSH-producerande adenom som har TSH inom referens, dessa utgör 1% av adenom).

- Ferritin + MCV + TIBC (ffa barn/ungdomar)Ev (2 månaders uppföljning med livsstiilsdagbok):

- Na, K, krea (Adisson, men ej alltid Cushing)

- homocystein

- Leverprover: ALP, ALAT, albuminEv ev.

- Borreliaserologi (OBS LP krävs)

- ANA (autoimmun sjukdom?) / RF (om förhöjd SR)

- HIV (om anamnes, låga LPK)

- antiTTG (B12 folatbrist, GI)

- Morgonkoritsol (kl 8 Cushing)Efter infektion:

- Na, K (elektrolytrubbning pga kräk, Addison)

- Krea (njursjukdom, uttorkning)

- Cajon (hyperkalcemi)

- Anemiprover (GI-blödning?)

- P-glukos, urinsticka (diabetes)ÖVERVÄG VIDARE DIAGNOSTIK

- EKG

- Lungröntgen

- Sömnregistrering

- COPD6 / Spirometri
AKUTA DIFFDIAGNOSER

- Malignitet (viktnedgång)

- Addisons (Hyperpigmentering hos 90%)

- HIV / AIDS (låga vita)

DIFFDIAGNOS (2/3 får diagnos)

- "Vuxentrötthet"

- Stressande livshändelser

- Anpassningsstörning

- Utmattningssyndrom

- Akut stressreaktion (Kris)

- PTSD

- Sorg

- Depression

- Ångest

- Infektion i luftvägar / GI (eg sinuit)

- Sömnapné

- Celiaki

- Anemi (1.5%)

- Hypotyreos (1.5%)

- Diabetes

- Polymyalgi/temporalisarterit

- Hyperparatyroidism

- Hjärtsvikt

- Njursvikt

- KOL

- Bakteriell endokardit

- Malignitet

- Blodsjukdomar

- Mononukleos

- Reumatoid artrit

- Läkemedel

- Psykofarmaka

- Systemiska steroider

- P-piller

- Diuretika

- Blodtryckssänkande

- Analgetika

- Antiepileptika

- Antidepressiva

- Anxiolytika

- Hypnotika

- Antihistaminer

- Alkohol

- Droger

- Dysfori / Sadness

- Brist på fysisk aktivitet

- Övervikt (försämrad fysisk kapacitet)

- Cushings

- Addisons

- ME/CFS/Kroniskt trötthetssyndrom

- HIV/AIDS


Trötthet efter infektion:

- Postinfektiös trötthet (ab associerad trötthet)

- Binjurebarkssvikt, ev Mb Addison.

- Akut buk/ulcus/Gi-blödning.

- Hyperkalcemi.

- Diabetes Mellitus typ I.EV BEHANDLINGAR SNABBGUIDE:

- Förstabesök ua: tid för uppföljning om 4v

- Järnbristanemi <30 år utan larmsymt.: Duroferon + ev Cyklokapron via gyn.

- ME/CFS: KBT och sjukgymnastik med gradvis ökad träning kan ge positiv effekt

- Järnbrist utan anemi: Kortare behandling med medelhög dos järntillskott följt av kostråd kan ofta vända bilden utan större problem med biverkningar.

- Fysisk aktivitet + arbete har gynnsam effekt oavsett orsak. Vila nästan aldrig en bra lösning.


OBS! Mallen ovan är inte granskad av kollegor, utan speglar en samlad personlig erfarenhet som ständigt förändras och uppdateras. Mallen kommer aldrig lyckas ta häsyn till alla kontextuella faktorer som kan vara avgörande för patientsäker handläggning och används därför på egen risk. Listan av diffdiagnoser, behandlingsförslag och larmsymtom kan ej betraktas som kompletta och uppdaterade och använding av denna mall ska endast ses som ett stöd. Vid osäkerhet i handläggning av patientfall bör lämplig kollega eller handledare konulteras.

73 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Hosta

Ryggvärk

Comments


Nyhetsbrev för kollegor som vill
jobba optimalt med hälsa och vård!

Tack, jag hör av mig!

bottom of page