top of page

Ryggvärk

Uppdaterat: 19 juli 2022

OBS: vid all anamnes är grunden alltid att låta patienten ostört formulera sin tanke, oro och önskan som föranledde att de tog kontakt (Larsen et al 2014). Alla patienter är inte ute efter differentialdiagnostik enligt nedan och därför ska patientens agenda tydliggöras innan du som vårdgivare börjar "beta av" dina punkter enl nedan. Hoppar du över patientens del och avbryter för tidigt så riskerar du att fokusera på fel sak och besöket blir då inte värdeskapande. Det är sällan "hela" checklistan nedan behöver tillämpas.


FRÅGA OM

Red Flags:

- >70 år

- Osteoporos

- Problem med vattenkastning / avföring

- Viktnedgång utan känd orsak

- Tidigare cancerdiagnos

- Kortikosteroider långvarigt

- Fokal/progressiv neurologiska bortfall

- Feber / allmän sjukdomskänsla utan känd orsak

- Immunosuppression

- Starkt trauma alt > 50 år med milt trauma

- I.V. missbruk


Basanamnes:

- OPQRST

- Trauma

- Domningar i armar/ben

- Avföring miktion


Kompletterande anamnes:

- Köldintolerans?


UNDERSÖK

Basstatus:

- Ryggstatus:

- Motorik i nedre extr: stortåext

- Reflexer: patella, akilles, babinski

- Lasegue test (30-70 grader) alt SLUMP-test mer sensitivt!

- Bålsens, ffa under th11


Kompletterande status:

- Komplett neurologstatus

- Buk

- PR om misstankt cauda equina-syndrom

- Manual muscle testing, supine straight leg raise

ÖVERVÄG LAB

Basprover: Inga

Kompletterande lab:

- Temp

- Hb, CRP (inf? mal?)

- SR, LPK, tpk (inf? reuma?)

- Urinsticka (njursjukdom?)

- Elstatus (njursjukdom?)

- Leverstatus inkl ALP (Pagets? Leversjkd?)

- ev PSA om äldre herre

- ev TSH

- ev CK om svaghet

- ev Cajon/vitD om bensmärta

- ev ev CYP2D6 kan prediktera svar på opioider. Låg aktivitet = låg effekt.


ÖVERVÄG VIDARE DIAGNOSTIK

Basutredning: Ingen

Kompletterande utredning:

- Slätrtgn (kotkompression? fx vid trauma?)

- CT (sakroilit?)

- MR om 6+ månader alt 2 mån utan någon som heslt svar på fysio (Frågeställning: Diskbråck som förklarar symtom? Tumör? Sakroilit? Annan artrit?)

- Slätröntgen bröst-ländrygg, bäcken (osteoporos/ desrt pga infektion/ tumör)

- Bladderscan efter miktion

- Ev CT myelography, suitable for those where MRI is contraindicated or inconclusive.

- Ev elektroneurografi/ENEG: can identify nerve root compression, but not type. Second line to diagnose neuropathy/neuralgia or follow up lesioned nerve.AKUTA DIFFDIAGNOSER

- Kotkompession / annan fraktur

- Cauda equina-syndrom

- Metastas, ffa:

- Prostatacancer

- Bröstcancer

- Lungcancer

- Njurcancer ffa adenocarcinom

- Tyreoideacancer

- Spondylit eller annan infektion

- Neurodegenerativt tillstånd

- Rabdomyolys pga Simvastatin.

- (Poly)myosit, 7 på miljonen


DIFFDIAGNOS

- Akut lumbago ("uns")

- Kronisk lumbago med subkategorier:

- Spinal stenos pga ex diskbråck

- Sakroilit

- Facettledsartros

- Annan artrit

- Polymyalgia reumatica

- Hypotyreos

- Neuroplastiskt förstärt lumbago


EV BEHANDLING SNABBGUIDE:

- Smärtedukation: faktorer som styr kronisk smärtra:

- Opåverkbara: ålder, kön, kultur, socioekonomi, kirurgi, vikt, gener, trauma

- Påverkbara faktorer:

- Sysselsättning, rökning, alkohol, träning, kost (fisk, F&V), sol/vitD

- Multisjuklighet, pykiatriska syndrom, sömn

- Attityd/inställning/uppmärksamhet till smärtan


OBS! Mallen ovan är inte granskad av kollegor, utan speglar en samlad personlig erfarenhet som ständigt förändras och uppdateras. Mallen kommer aldrig lyckas ta häsyn till alla kontextuella faktorer som kan vara avgörande för patientsäker handläggning och används därför på egen risk. Listan av diffdiagnoser, behandlingsförslag och larmsymtom kan ej betraktas som kompletta och uppdaterade och använding av denna mall ska endast ses som ett stöd. Vid osäkerhet i handläggning av patientfall bör lämplig kollega eller handledare konulteras!

144 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Hosta

Comments


Nyhetsbrev för kollegor som vill
jobba optimalt med hälsa och vård!

Tack, jag hör av mig!

bottom of page