Sök
  • Artin Entezarjou

HOSTA


OBS: vid all anamnes är grunden alltid att låta patienten ostört formulera sin tanke, oro och önskan som föranledde att de tog kontakt (Larsen et al 2014). Alla patienter är inte ute efter differentialdiagnostik enligt nedan och därför ska patientens agenda tydliggöras innan du som vårdgivare börjar "beta av" dina punkter enl nedan. Hoppar du över patientens del och avbryter för tidigt så riskerar du att fokusera på fel sak och besöket blir då inte värdeskapande. Det är sällan "hela" checklistan nedan behöver tillämpas.


FRÅGA OM

• Hjärtsjuk? (Svikt)

• Lungsjuk? (KOL ex)

• ACE-hämmare? Biverkning kan vecka - månader efter behstart

• Arbete? Damm och irriterande gaser? Tobak?

• OPQRST

• Efter måltid, kaffe?

• Vid ansträngning? (astma)

• Nattlig? (pneumoni (Mycoplasma), astma, hjärtsvikt)

• Morgonhosta? (kronisk bronkit, sinuit)

• Torrhosta eller slemhosta

• Sputumfärg påverkar ej behandling hos lungfriska

• Tjock purulent sputum med dålig lukt tyder ev på bakteriell infektion.

• Återkommande? (kronisk bronkit, KOL, astma)

• Förkylningssymtom?

• Reflux? (GERD)

• Frekvent bronkit (KOL, astma)


Red flags:

- Feber/Svettningar?

- Andfåddhet vid promenad?

- ViktnedgångSVF:

• Hosta/andnöd 6+ v hos (fd) rökare > 40 år

• Bröst- eller skuldersmärta utan annan förklaring

• Blodig hosta

• ev:

• Regionala symtom: dysfagi, Horners syndrom, ansiktssmärta

• Extrathorakala symtom: CNS (huvudvärk), kotor/bäcken (skelettsmärta), lever (smärta, förhöjt ALP), binjurar (hypofunktion)

• Paramaligna syndrom (10%): ex SIADH, hyperkalcemi, smärtsam gynekomasti, neuropati, proximal muskelsvaghet/smärta, trombos

• Allmänna: trötthet/aptitlöshet (50%), depression (20%), kakexi, feber (toppar 38-38,5),


UNDERSÖK

• Pulm

• Lokalstatus underben

• MoS: slem i vakre svaljväggen?ÖVERVÄG LAB

• CRP

• ProBNP

• EKG
ÖVERVÄG VIDARE DIAGNOSTIK

• COPD6

• PEF

• Spriometri

• Lungröntgen

• ÖNH undersökning

• Logopedbedömning pga felaktig användning av stämband


AKUTA DIFFDIAGNOSER

ffa vid hemoptys:

• Bronkiektasier

• Bronkit

• Cystisk fibros

• Granulomatös polyangiit(GPA)

• Goodpasture syndrom

• KOL

• Lungcancer

• Lungemboli

• Mallory-Weiss rift

• Pneumoni

• Tuberkulos
DIFFDIAGNOS

• Akut bronkit

• Sinuit/postnasalt dropp

• Astma

• GERD

• ACEi

• KOL

• Lungfibros

• Pneumonit (ffa pga nitrofurantion/metotrexat)


BEHANDLING SNABBGUIDE:


1. Cocillana: dämpar torrhosta

2. Mollipect: slemlösande

3. Beta2stim: vid obstruktion (kanske tillfälligt vid bronkit) - OBS ej lyckats via att det fungerar utan påvisad obstruktivitet (PEF, ronki), men ökar hjärtklappning, skakning och nervositet.

4. Antibiotika: Pneumoni, OBS hostdämpande riskerar sekretstagnation.

5. Drick mycket för att tunna slemmet

6. Varm dryck tar med sekret till svalget

7. Sekvensbehandling kronisk hosta (8v/steg):

- Rökstopp

- ACEi utsättning

- ICS

- PPI

- Antihistamine

- Nasal steroid

- Rinexin

8. Utred beroende vilken våning symtomen sitter:

- Nasalt/hals: ÖNH

- Hals: logoped

- Djupt/bröstkorg: lungor/ICS (mot ospecifik inflammation i luftvägarna, INTE ASTMA).OBS! Mallen ovan är inte granskad av kollegor, utan speglar en samlad personlig erfarenhet som ständigt förändras och uppdateras. Mallen kommer aldrig lyckas ta häsyn till alla kontextuella faktorer som kan vara avgörande för patientsäker handläggning och används därför på egen risk. Listan av diffdiagnoser, behandlingsförslag och larmsymtom kan ej betraktas som kompletta och uppdaterade och använding av denna mall ska endast ses som ett stöd. Vid osäkerhet i handläggning av patientfall bör lämplig kollega eller handledare konulteras!

18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla